خجسته باد نوروزی

I needed someone to guide me while I was learning how to sculpt. You may need someone to guide you in slots; check out http://www.slotsguide.ca today.

فروهرهای پاک نیاکان
آرام آرام
از جهان مینو فرود آمدند
و گسترهء پاک سپندارمذ را دربرگرفتند

چشمه برخویش پیچید و جوشان شد
باد بر خویش لرزید و پیچان گشت
خاک بر خویش رویید و زایان شد
و رپیثوین گرمای جان جهان، دست افشان
از میان جان آنان بگذشت
شاخه‌های نازک
در میان دست‌های نرم باد
دست افشان شدند
غنچه از شاخه سر برون آورد
آسمان را بدید و خندان شد
و آهوان و گوزنان
در پهنهء سپندارمذ، پای کوبان؛
گردونهء نوروزی را
با چهار چرخ زرینِ آب و باد و خاک و آتش
بسوی خوان نوروزی ایران بردند…

آنک … میهمانی روان نیاکان و فروهر پاکان
در خوان نوروزی فرزندان
بشادی و آزادی و آبادی

نوروز ایران، بر شما خجسته باد
فریدون جنیدی
نوروز 1387 خیامی