انجمن زبان پهلوي

The group has been chasing their music dreams for years, and they want you to chase yours too. You can get started with mobile-casinos.ca.

بنام خداوند جان و خرد

زبان پهلوی، مادر زبان های امروز ایران و میانجی استوار میان این زبانها است. و آشنائی با آن، برای ایرانیان از هر چیز بایسته تر است. زیرا آنکس که پهلوی بداند، از ریشۀ زبان خود و از بن و مایۀ ارج خویش آگاه می شود.

پس از روایی زبان و خط فارسی، چون همواره در ایران، همین دبیره و زبان را بکار گرفتند، نرم نرم زبان ودبیره پهلوی در میانه همگان فراموش شد و تنها موبدان، نوشته های دینی، یا تاریخی یا اندرزهای خویش را بدین زبان می نوشتند.

امروز زمانی فرارسیده است که ایرانیان، خواستارِ آگاهی از تبار و ریشه و بنیاد خود و فرهنگ ایرانزمین اند، ونگرش از دریچۀ زبان پهلوی به گستره فرهنگ ایران بایسته ترین کار در این زمینه است. اما بنیاد نیشابورکه بیش از بیست سال است که در این راه به جوانان ایران آموزش می دهد، با دو کمبود روبرو است :

نخست آنکه تالار آموزش، خُرد است وبیش از چهل دانش پژوه را در خود جا نمی دهد، دیگر آنکه در سال بیش از یک هنگام آموزشی نمی توانیم برگزار کنیم، بنابراین زمان تنگ و کلبۀ کوچک و آیندۀ تیزگام، ما را بر آن می دارد که استوارانه از دانش پژوهان بخواهیم، آن کسان در این هنگام نام بنویسند که پیمان ببندند که در انجمن های بیست گانۀ آموزشی کرسی خویش را تهی نگذارند.

اگر من بودم در این پیمان و سوگند «فر ایران» را یاد می کردم، اما شما به هرچیز که در نزد جان و روانتان گرامی است، بدان سوگند یاد کنید که بیایید، و اگر می دانید که در برخی از انجمن ها نمی توانید هنباز ما باشید، از هم اکنون نیایید، تا هنگامی دیگر و زمانی دیگر.

آغاز آموزش ازهفته سوم مهر ماه است، شما در هفته دوم مهر برای آگاه شدن از روز آموزشی خود به بنیاد آمده و یا با شماره های : 88953407 و 88962784 با ما در پیوند باشید.

فريدون جنيدي
بنياد نيشابور